Obchodné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky

VIKRIX s.r.o.

Cestovná kancelária so sídlom 02313 Čierne 787
IČO: 46646825 DIČ: 2023517738

Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie VIKRIX s.r.o. sú platné pre všetky zájazdy a služby cestovného ruchu organizované cestovnou kanceláriou VIKRIX s.r.o. Tieto všeobecné zmluvné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu, ktorú cestovná kancelária VIKRIX, s.r.o. uzatvára s objednávateľom zájazdu.

VIKRIX s.r.o. je prevadzkovatelom internetoveho portalu www.travelstar.sk, ďalej len CK Travelstar.sk

I. ZMLUVNÉ VZŤAHY

1. Zmluvný vzťah medzi cestovnou kanceláriou VIKRIX, s.r.o. (ďalej len CK Travelstar.sk) a objednávateľom (fyzická alebo právnická osoba) vzniká na základe:
a) uzatvorenej zmluvy o obstaraní zájazdu.
2. Potvrdením zmluvného vzťahu sa CK Travelstar.sk zaväzuje, že objednávateľovi a všetkým ďalším účastníkom zájazdu (ďalej len objednávateľ) obstará vopred ponúkanú kombináciu služieb cestovného ruchu (ďalej len zájazd).
3. Potvrdením zmluvného vzťahu sa objednávateľ zaväzuje, že zaplatí dohodnutú cenu za zájazd.
4. Objednávateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť všetkých údajov, ktoré uviedol za seba a aj za ostatných účastníkov zájazdu do zmluvy o obstaraní zájazdu.

II. CENA ZÁJAZDU

1. Cena zájazdu je stanovená dohodou medzi objednávateľom a CK Travelstar.sk. Ceny jednotlivých zájazdov a súvisiacich služieb sú uvedené v cenníku katalógu, príp. na stránke www.travelstar.sk.V základnej cene zájazdu sú zahrnuté tie služby, ktoré sú uvedené pri jednotlivých ponukách zájazdov ako služby, ktoré cena zahŕňa. Ostatné služby sú uvedené ako povinný alebo nepovinný príplatok.
2. CK Travelstar.sk si vyhradzuje právo jednostranne zvýšiť cenu zájazdu , ak dôjde k:
a) zvýšeniu dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok,
b) zvýšeniu platieb spojených s dopravou, napr. letiskových a prístavných poplatkov, ktoré sú zahrnuté v cene zájazdu,
c) zmene kurzu Eura použitého na určenie ceny zájazdu v priemere o viac ako 5%, ak k tomuto zvýšeniu dôjde do 21. dňa pred začatím zájazdu,
a to o sumu, o ktorú sa zvýši cena alebo platba podľa ods. 2) písm. a) a b) oproti cene služieb alebo platieb zahrnutých v cene zájazdu, v prípade podľa ods. 2) písm. c) o sumu zodpovedajúcu percentuálnej výške zmeny kurzu.
3. Písomné oznámenie o zvýšení ceny odošle CK Travelstar.sk objednávateľovi najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu. Objednávateľovi tým nevzniká právo odstúpiť od zmluvy bez zaplatenia zmluvných pokút.

III. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. CK Travelstar.sk má právo na zaplatenie ceny zájazdu stanovenej v zmluve ako aj všetkých doobjednaných služieb k zájazdu pred ich poskytnutím.
2. Nároky na zľavy uplatňuje objednávateľ pred uzatvorením zmluvy o obstaraní zájazdu. Zľavy nie je možné uplatňovať dodatočne.
3. Objednávateľ je povinný pri podpise zmluvy uhradiť 100% ceny zájazdu a všetkých doobjednaných služieb zájazdu.

IV. REZERVÁCIE

1. Objednávateľ môže uskutočniť rezerváciu telefonicky, alebo vyplnením a odoslaním formulára na stránke www.travelstar.sk.
2. Rezervácia bude zrušená, ak nebude do 5 dní do CK Travelstar.sk doručená riadne vyplnená a podpísaná zmluva o obstaraní zájazdu a uhradená 100% cena zájazdu a všetkých doobjednaných služieb zájazdu.

V. ZMENY PODMIENOK ZMLUVY

1. Objednávateľ môže pred začatím zájazdu oznámiť CK Travelstar.sk, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba uvedená v oznámení. Objednávateľ tak môže urobiť v lehote 30 dní pred začatím zájazdu a oznámenie musí obsahovať aj vyhlásenie nového objednávateľa, že súhlasí s uzatvorenou zmluvou a spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva objednávateľom. Pôvodný objednávateľ a nový objednávateľ spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu a úhradu nákladov, ktoré CK Travelstar.sk v súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú.
2. Ak je CK Travelstar.sk nútená pred začatím zájazdu zmeniť podstatnú podmienku zmluvy, navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy. Ak navrhovaná zmena zmluvy vedie aj k zmene ceny zájazdu, uvedie sa v návrhu aj nová cena.
3. Objednávateľ má právo rozhodnúť, či so zmenou súhlasí alebo od zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvných pokút. Svoje rozhodnutie musí objednávateľ písomne oznámiť CK Travelstar.sk do 5 dní od obdržania návrhu. Ak sa v tejto lehote objednávateľ nevyjadrí, pokladá sa za to, že s navrhovanou zmenou zmluvy nesúhlasí a od zmluvy odstupuje. Pritom má objednávateľ právo žiadať, aby mu CK Travelstar.sk na základe novej zmluvy poskytla iný zájazd najmenej v kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnutým v pôvodnej zmluve, ak CK Travelstar.sk môže takýto zájazd ponúknuť.
Pri uzatvorení novej zmluvy sa platby uskutočnené na základe pôvodnej zmluvy považujú za platby podľa novej zmluvy. Ak je cena nového zájazdu nižšia ako už uskutočnené platby, CK Travelstar.sk tento rozdiel bezodkladne objednávateľovi vráti.

VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Objednávateľ má právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb a právo vyžadovať informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb.
2. CK Travelstar.sk najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu poskytne objednávateľovi písomne ďalšie podrobné informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sú pre objednávateľa dôležité a ktoré sú jej známe (ďalej len pokyny), ak nie sú obsiahnuté už v zmluve, a to najmä:
a) spresnenie údajov ohľadom: ďalších platieb za služby, ktorých cena nie je zahrnutá v cene zájazdu; údajov o počte a výške týchto ďalších platieb, ak sú súčasťou zájazdu; ubytovania, jeho názvu, polohy, kategórie a triedy, stupňa vybavenosti a hlavných charakteristických znakov, ak je súčasťou zájazdu; druhu, charakteristiky a kategórie dopravného prostriedku; údajov o trase cesty, ak je súčasťou zájazdu doprava; spôsobu a rozsahu stravovania, ak je súčasťou zájazdu,
b) podrobnosti o možnosti kontaktu na neplnoletú osobu alebo zástupcu CK Travelstar.sk v mieste pobytu neplnoletej osoby, ak ide o zájazd, ktorého účastníkom je neplnoletá osoba,
c) meno, miesto pobytu alebo kontaktnú adresu a telefónne číslo zástupcu CK Travelstar.sk, na ktorého sa objednávateľ v ťažkostiach v priebehu zájazdu môže obrátiť so žiadosťou o pomoc a ktorý je oprávnený prijímať a vybavovať reklamácie objednávateľa počas zájazdu,
d) všetky potrebné doklady, ktoré potrebuje objednávateľ na poskytovanie obstaraných služieb (napr. letenku, poukaz pre hotel na poskytnutie dohodnutého ubytovania a stravovania).
3. V prípade, že 7 dní pred začatím zájazdu objednávateľ ešte pokyny nemá, je povinný bezodkladne o tom CK Travelstar.sk informovať, aby bola zabezpečená náprava. Ak objednávateľ posledných 7 dní pred odchodom sám neoznámi, že neobdržal pokyny, CK Travelstar.sk má za to, že objednávateľ pokyny obdržal včas a úplné. Ak je zmluva uzatvorená v čase kratšom ako 7 dní pred začatím zájazdu, CK Travelstar.sk svoju povinnosť (poskytnutie pokynov) splní pri uzatváraní zmluvy.
4. CK Travelstar.sk je oprávnená uskutočniť počas zájazdu operatívne zmeny programu a poskytovaných služieb vynútené okolnosťami alebo ak zistí, že nebude môcť zabezpečiť program a služby podľa zmluvy. Ak pokračovanie zájazdu nemožno zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb nižšej kvality, je CK Travelstar.sk povinná vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny.
5. Ak objednávateľ obdrží od CK Travelstar.sk v rámci obstarania zájazdu celoročnú permanentku (season tickets) na futbalový zápas, je povinný ju bezodkladne po skončení futbalového zápasu vrátiť CK Travelstar.sk. V prípade straty, poškodenia alebo nevrátenia celoročnej permanentky (season tickets) je objednávateľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 500 eur.

VII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, ZMLUVNÉ POKUTY

1. Objednávateľ berie na vedomie, že CK Travelstar.sk nezodpovedá za okolnosti spôsobené vyššou mocou „Vis major“. CK Travelstar.sk si vyhradzuje právo zrušiť zájazd, ktorého uskutočnenie je sťažené alebo nemožné v dôsledku nepredvídateľných mimoriadnych udalostí (napr. vojna, teroristický útok, povstanie, zemetrasenie, kalamita, iné živelné pohromy, šírenie nákazlivej choroby, rozhodnutie štátnych orgánov a pod., resp. ak by bola inak ohrozená bezpečnosť, zdravie alebo život objednávateľov), ktoré nebolo možné pri uzatváraní Zmluvu predvídať a ktorým nebolo možné zabrániť. Objednávateľ má v takom prípade nárok na vrátenie tej časti ceny, ktorá neslúži na úhradu vopred hradených nákladov, akým je napríklad letecká doprava, rezervácia ubytovania alebo lístok na futbalový zápas.
2. V prípade, ak pred začiatkom zájazdu alebo po začatí zájazdu dôjde k zmene podstatnej podmienky Zmluvy zo strany CK Travelstar.sk bez jej zavinenia, najmä, okrem iného, ak usporiadateľ futbalového zápasu zmení termín konania zápasu, CK nie je povinná vrátiť Objednávateľovi už vynaložené náklady na dopravu, ubytovanie, poistenie a iné náklady. V takomto prípade sú Zmluvné strany povinné rokovať o vzájomnej dohode a spoločne tak minimalizovať vznik ďalších nevyhnutných nákladov.

VIII. REKLAMÁCIE

1. CK Travelstar.sk zodpovedá objednávateľovi za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy.
2. Objednávateľ uplatní právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne a to u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu CK Travelstar.sk, aby mohla byť zjednaná okamžitá náprava. O uplatnení tohto práva je potrebné urobiť písomný záznam v spolupráci so zástupcom CK Travelstar.sk.
3. Ak nesplní CK Travelstar.sk povinnosti vyplývajúce zo zmluvy alebo zo zákona riadne a včas, musí objednávateľ uplatniť svoje právo písomne v CK Travelstar.sk bezodkladne, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia zájazdu, alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy, inak právo zaniká. Na uznanie nárokov pri chybne poskytnutej službe objednávateľ predloží písomný záznam spísaný pri reklamácii.
4. CK Travelstar.sk sa zbavuje zodpovednosti za škodu spôsobenú odstúpením od zmluvy alebo porušením povinnosti, ak preukáže, že škodu nezavinil ona ani jeho dodávatelia služieb a že škoda bola spôsobená samotným objednávateľom, treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu, udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností (vis maior). V týchto prípadoch, okrem toho ak si objednávateľ škodu spôsobí sám, CK Travelstra.sk poskytne objednávateľovi bezodkladne pomoc.

IX. POISTENIE

1. Objednávateľ zájazdu má poistenie zahrnuté v cene zájazdu. CK Travelstar.sk poskytne objednávateľovi informácie o komplexnom cestovnom poistení (poistenie liečebných nákladov v zahraničí, úrazové poistenie, poistenie batožiny, zodpovednosti za škodu, doplnkové asistenčné služby a poistenie stornovacích poplatkov).
2. Poistný vzťah vzniká medzi objednávateľom a poisťovacou spoločnosťou. V jednaní o odškodnení poistnej udalosti je poisťovňa v priamom vzťahu k objednávateľovi a CK Travelstar.sk neprísluší posudzovať existenciu, prípadne výšku uplatňovaných nárokov z tohto vzťahu.
3. V cene všetkých zájazdov je zahrnuté poistenie pre prípad insolventnosti. Toto zákonné poistenie je zárukou istoty a bezpečnosti Vami vynaložených finančných prostriedkov na dovolenku.

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tieto Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie VIKRIX, s.r.o. sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu.
2. Objednávateľ súhlasí s tým, aby CK Travelstar.sk spracovávala jeho osobné údaje, uvedené v zmluve o obstaraní zájazdu za účelom zabezpečenia služieb cestovného ruchu a pre akvizičnú činnosť. Doba platnosti súhlasu je stanovená osobitným zákonom, ktorý ustanovuje lehotu registrácie zmlúv. Odvolanie súhlasu je stanovené v rámci zákonných podmienok. Objednávateľ zároveň prehlasuje, že je splnomocnený udeliť súhlas aj na spracovanie osobných údajov všetkých osôb uvedených v zmluve.
3. Objednávateľ potvrdzuje podpisom zmluvy o obstaraní zájazdu, že s uvedenými všeobecnými zmluvnými podmienkami súhlasí a prijíma ich v plnom rozsahu.

Adresa: Telefón: Stránka: Email:
Čierne 787, 023 13 ČIERNE 0918 632 896 www.travelstar.sk info@travelstar.sk

Certifikát o poistení insolventnosti